09122017

Chrėschtbasar 2017

Samschdes, den 9. Dezember vun 11h bis 18h

Den Erléis ass fir:

  • Terre des Hommes Luxembourg asbl
  • ONG Vatelot - Projet Aurélie Bis


Wann Dir net kënnt op de Basar kommen, géife mir äis iwwer en Don freeën un d'ONG Vatelot

CCPL IBAN LU23 1111 0098 7174 0000 mat der Mentioun „Don Chrëschtbasar EPF 2017"